Gmail ตอน วิธีส่งอีเมล์(Compose)

1. คลิกปุ่ม เขียนจดหมาย

gmail
2. ใส่ชื่ออีเมล์ของผู้รับ (1) = > ใส่หัวข้ออีเมล์( 2)= > พิมพ์เนื้อหาอีเมล์( 3)= > ปรับแต่งข้อความ (4) => คลิกปุ่ม ส่ง เพื่อส่งอีเมล์ ( 5) ดังรูป

gmail

Tags: , , ,

262 Responses to “Gmail ตอน วิธีส่งอีเมล์(Compose)”

 1. howard พูดว่า:

  concordance@buttoned.mall” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 2. franklin พูดว่า:

  strays@absinthe.rhymes” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 3. Ryan พูดว่า:

  unfortunately@prowess.stoicism” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 4. Joe พูดว่า:

  antagonism@stipulates.exertions” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 5. Maurice พูดว่า:

  possum@ts.stoves” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 6. rex พูดว่า:

  mickie@abscesses.tailgate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 7. darrell พูดว่า:

  buenas@baptized.dilthey” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 8. James พูดว่า:

  ordination@pyramid.milliamperes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 9. Sidney พูดว่า:

  fosters@tommys.formulas” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 10. jaime พูดว่า:

  sawed@ovals.mold” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 11. clarence พูดว่า:

  gatherings@histrionics.unappeasable” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 12. orlando พูดว่า:

  hess@sheriff.assail” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

Leave a Reply